Cách chống say máy bay

Hành khách khi đi máy bay gặp rất nhiều trường hợp xảy ra. Say máy bay là điều quan tâm của rất nhiều hành khách