Jetstar khuyến mãi giá chỉ 10.000 đồng cho tất cả các chặng